Mục được đánh dấu với thẻ "két đựng tiền 10 ngăn":