Hits / Best-sellers
HTMART VIỆT NAM

Trang web bán sản phẩm trực tuyến. Cho phép người dùng tạo đơn đặt hàng, chọn phương thức thanh toán và phân phối đơn đặt hàng trên Internet. Sau khi đã chọn hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết, người dùng thường có cơ hội chọn phương thức thanh toán và giao hàng ngay trên trang web.

Sự khác biệt chính giữa cửa hàng Internet và cửa hàng truyền thống là loại sàn giao dịch. Một cửa hàng điển hình cần một phòng giao dịch, cửa sổ cửa hàng, thẻ giá, cũng như người bán hàng, thủ quỹ và chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm, cửa hàng trực tuyến có toàn bộ cơ sở hạ tầng được triển khai theo chương trình.